Планът – История

На 07.10.2008 година бе сключен Договорът за изпълнение на „Проект за ОУП на територията на гр. Бургас и неговите квартали с техните землища”. Договорът бе сключен между Община Бургас, в качеството на Възложител и Обединение „Гео Щрих”, в качеството на Изпълнител на Проекта. Обединение „Гео Щрих” е гражданско дружество, създадено между „Геотехинженеринг” ООД и „Студио Щрих” ООД, с цел съвместно участие на страните в него в обществената поръчка за изработване на Проект за ОУП на град Бургас.

Град Бургас е един от най-бързо развиващите се градове на Република България, разположен е на важен от национално и международно значение кръстопът. До настоящия момент за града е нямало действащ Общ устройствен план. Преди 20 години е бил изготвен Общ Градоустройствен План /ОГП/, който не е бил одобрен по редица причини. Единствено за отделните териториални единици и квартали на Бургас са одобрявани устройствени планове. Всеки от тях обаче е бил самостоятелно изготвян, отчитайки проблемите на отделните райони, но често в редица противоречия помежду си.

В капиталовата програма на Община Бургас за 2008 година бе включен обект „Общ устройствен план на гр. Бургас”. С решение на Общински съвет – Бургас, взето на неговото Пето заседание от 24.01.2008 г. по т. 6 от дневния ред е взето решението „Да се изработи Проект за ОУП на територията на гр. Бургас”, на основание Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, изготвено служебно от общинската администрация и прието от Общински съвет. Самото Задание за проектиране е прието от Общински съвет – Бургас на неговото Седмо заседание по т. 40 от дневния ред.

Проведена е последваща процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществената поръчка. Условията за участие на кандидатите са определени изцяло според разпоредбите на ЗОП, а критериите, според съвременните изисквания и европейските стандарти. Едно от условията бе участниците да притежават сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2000. Този сертификат е един от най-популярните в света и Европа и е приет в най-развитите страни. Неговите изисквания се спазват от над 776 000 организации и фирми в 161 държави, включително и България, като член на ЕС. Цялостните изисквания и редът за провеждане на процедурата по ЗОП бяха написани и съгласувани със специалисти – консултанти към Министерски съвет на Република България.

В конкурса бяха подадени 6 бр. оферти, от които допуснати на втрори етап – 3:
1. „Гео Щрих” – обединение между „Геотехинженеринг” ООД и „Студио Щрих” ООД
2. „Геоарх-Терраарх-Асса-проджект”
3. Консорциум на архитектурни агенции „Модус” ЕООД и ЕТ „Архитектурна агенция МОДУС” – М. Ненчев

След като конкурсната комисия разгледа офертите, с Решение № 2366/05.09.08 г. Възложителят определи за Изпълнител участника – Обединение „Гео Щрих”.

Съгласно писмо №08-Б-7/15.01.2008 г. МРРБ счита, „че няма пречки успоредно с изработването на изменение на общия устройствен план на Община Бургас да бъде възложено изработването на общ устройствен план на гр. Бургас”. Това е практика, която се прилага при по-големите градове в страната, като София, Пловдив, Варна, Бургас, поради тяхната специфика, население и нужди.