Инж. Славейко Господинов: Бургас има невероятна природа и ще се превърне в уникален морски град

Доц. д-р инж. Славейко Господинов е част от екипа на „Гео Щрих”, който спечели конкурса за изработване на общ устройствен план на град Бургас. Дружеството „Гео Щрих” обединява „Геотехинженеринг” ООД и „Студио Щрих” ООД. Професионалният опит на инж. Славейко Господинов в „Геотехинженеринг” включва над 20 проекта в областта на кадастъра, пътното и ж.п. строителството, геодинамични изследвания и изследване на свлачища, както и заснемане и изследване и строителство на големи хидротехнически съоръжения. Има над 80 публикации в български и чужди специализирани издания, както и редица участия в международни научни форуми. Той е роден на 31 юли 1958 г. Декан е на Геодезическия факултет при УАСГ.

– Инж. Господинов, как решихте да участвате в конкурса за изготвяне на нов общ устройствен план на Бургас и каква част от дейностите по изготвянето на плана се падат на „Геотехинженеринг”?

За подобно решение са необходими две основни предпоставки – интересен проект и професионални качества на екипа. Считам, че и двете предпоставки в случая са налице. Професионалното предизвикателство е голямо, тъй като Бургас е не само един от най-големите градове в България, но и един от най-бързо развиващите се. Това е град с разнообразни и уникални в сравнение с други градове природни дадености, както и с доста проблеми от най-различно естество. За участието на „Геотехинженеринг” в общия процес на изработката на ОУП бих казал, че нашето място е в осигуряване на актуална геодезическа основа и изграждане на философията на ГИС-платформата на плана.

– С какво новият устройствен план е от значение за бъдещото развитие на града? Какъв ще е утрешният Бургас според концепцията на проекта?

Има няколко основни пункта, които искам да откроя. В концепцията се предлага създаването на пет нови парка, от които три крайбрежни. Идеята е да се създадат условия за екологично съобразен живот и възможности за спорт и за отдих. Предвижда се също Бургас да се отвори към морето повече и да се изградят поне четири пасажерски и яхтени пристанища. В бъдещия ОУП, например, е залегнал проектът на бургаските колеги „Супер Бургас”, който ще превърне контакта на града с морето в една хармонична и пълноценна взаимовръзка, насочена изключително към човека, към неговите потребности и изисквания. Друга основна идея е създаването на нови жилищни квартали и разширяването на сегашните, с приоритет в близост до морето, както и оформянето на нови курортни зони и комплекси около и в самия град. Акцент в концепцията е и създаването на транспортни терминали за многофункционално обслужване.
Предлага се още една обходна скоростна магистрала. Така ще се постараем да освободим града от част от транзитно преминаващите превозни средства. Предвижда се и една вътрешноградска магистрала от ІІ клас. Специално внимание е отделено и на железопътния транспорт, като се предлага релсов туристически транспорт по направление Поморие – Солници – Бургас, с включване до Централната пътническа гара в Бургас.
Накратко казано, новият ОУП ще създаде предпоставки за един значително по-богат и пълноценен живот на жителите и гостите на града, в съзвучие с невероятните природни дадености. Виждам Бургас в обозримо бъдеще като един наистина уникален европейски морски град.

– Още в началото на поредицата обсъждания на предстоящата работа по ОУП-а беше посочено, че един от проблемите на Бургас сега е неточната информация за подземните комуникации. Разполагате ли с възможности за разработването на подземен кадастър на града?

Да, разполагаме с технологични и персонални възможности за създаване на една съвременна специализирана кадастрална карта на подземните проводи и съоръжения. Проблемът при реализацията на подобни проекти е финансовото им обезпечаване. Те са все още нещо ново за България, въпреки, че са изключително необходими и ефективни. Съставянето на подземен кадастър, поради това, е навлязло широко в развитите страни и се прави задължително в големите европейски градове.

– Какви други трудности очаквате да срещнете по време на дейностите по изработването на проекта за ОУП на Бургас?

Преди всичко субективни по своя характер и произход трудности, извън колектива на дружество „Гео Щрих”. Същевременно считам, че притежаваме необходимия имунитет против подобни проблеми и те не биха имали съществена роля в нашата работа.

– Какви контакти поддържате с местната гилдия и как Ваши бургаски колеги ще се включат в подготовката на плана?

Винаги в работата и в личния си живот съм изповядвал убеждението, че хората могат и трябва да се обединяват. В случая, ще търсим възможности добрите ни контакти с колегите от местната гилдия да получат развитие.
Искам да подчертая, че това ще бъде план, насочен към бургазлии и техните гости и ние ще търсим обратна връзка и ще се запознаем с всяко едно мнение. Подготвят се анкетни карти, чрез които ще се обърнем към бургазлии, както и интернет страница с възможности всеки да сподели отношението си към предложенията, своите идеи и да потърси контакт с екипа, разработващ плана.

– Фирмата „Геотехинженеринг” има вече близо 20-годишен опит в областта на геодезията, кадастъра, пътното и хидротехническо строителство, минното дело, изработването на общи и подробни устройствени планове. Кои проекти, по които сте работили, са били предизвикателство лично за Вас?

Работили сме по много национално значими и стратегически проекти. Те са част от портфолиото на екипа ни и всеки може да се запознае с тях – излишно е да ги изброявам. Лично за мен, предизвикателство в професионално отношение винаги за били новите и няма да крия – сложните проекти.

– Само преди дни „Геотехинженеринг” ООД получи сертификат за качество ISO 9001:2000. Какво означава това за Вашата работа и Вашите клиенти?

За екипа ни – документална обвивка на едно търпеливо подготвяно съдържание, а за клиентите – сигурна гаранция за нашата работа. В условията на членство на България в Европейския съюз, притежаването на този сертификат в задължително, за да бъде легитимиран един продукт, като отговарящ на най-високите критерии за качество и да бъде признат в международно отношение.

Източник: в. „Черноморски фар“