Планът – екип

Обединение „Гео Щрих” е гражданско дружество, създадено между „Геотехинженеринг” ООД и „Студио Щрих” ООД, с цел съвместно участие на страните в него в обществената поръчка за изработване на Проект за ОУП на град Бургас.„Геотехинженеринг” ООД е фирма, занимаваща се с инженерингови, проектантски и консултантски услуги в областта на геодезията, кадастъра, картографията, геодинамиката, пътното, ж.п. и хидротехническо строителство, в областта на строителството на сгради и съоръжения, минното дело, изработването на ОУП и ПУП и схеми.
„Геотехинженеринг” ООД е създадена през 1999 година и е регистрирана като проектантска, инженерингова и научно-изследователска, ноу- хау, консултантски и експериментални услуги в областта на геодезията, кадастъра, фотограметрията и геодинамиката, геодезически и проектантски работи при строителството и експлоатацията на пътища, железници, сгради и хидротехнически съоръжения.
С основаването си през 1999 г., фирмата получава свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър.
През 2007 година „Геотехинженеринг” става редовен член на „Асоциацията на геодезическите фирми”.
Към настоящия момент във фирмата работи екип от специалисти, като осем от тях са членове на Камарата на инженерите по геодезия /КИГ/, трима имат карта за правоспособност, сертификат и печат на КИГ и четирима от екипа имат свидетелство за правоспособност за извършване на дейност по кадастъра.
Обекти:
Геодезическо заснемане на обектите на ЕПР София град и вписването им в кадастралния план на град София.
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на Район Сердика, град София
ЛОТ 3 Път І-8 (E 80) Калотина – София. Рехабилитация на участък от км 1+000.0 до км 48+377.62
Заснемане пътно платно с цел изготвяне на проект Път София Костинброд. Рехабилитация на участък от км 0+000.0 до км 6+500.00
Извършване на техническа рекултивация на рудник Трояново – Север
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на имотите на НЕК ЕАД, прилежащите им терени и подходите към тях в КС Чаира, общ. Белово, обл. Пазарджик
и много други


 


„Студио Щрих” ООД е фирма за архитектура и градоустройство, основана в град Варна. Занимава се със създаването на цялостни концепции, проучване и проектиране в областта на архитектурата, градоустройството и ландшафтния дизайн. Това включва изработването на генерални планове, идеен, технически и работен проект, изготвяне на работна и строителна документация, администриране на проекти, обекти и др.
„Студио Щрих” ООД е основана през 2004 година и набира разнообразно портфолио от проекти за български и чуждестранни клиенти. Екипът се състои от седем млади, енергични и артистични архитекти с нарастващи познания в областта на градоустройството, планирането и проектирането на жилищни и обществени сгради.
Екипът на Студиото е изработил над 25 висококачествени архитектурни проекта в областта на градоустройството и строителството в различни региони на страната.
През 2006 г. „Студио Щрих” ООД разработи и внедри системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000, сертифицирана от 23.04.2007 г.
Нашата цел е да дефинираме ниво и да поддържаме постоянно подобряване качеството на продукта в сферата на архитектурата и като резултат от този процес нашите цели да се застъпят с целите на нашите клиенти.