Увеличение на капитала на“Индустриален и логистичен парк – Бургас“ предлага кметът Димитър Николов

Кметът на Бургас Димитър Николов предлага  капиталът на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД да се увеличи на 10 358 270 лева чрез издаване на нови 528 272 поименни акции, всяка на стойност 10 лева. Докладната записка е внесена в комисията по „Бюджет и финанси” на Общинския съвет в Бургас.  Според предложението на кмета поименните акции могат да бъдат придобити по посочената номинална стойност от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. За да се осъществи това, общинските съветници ще трябва  да даде съгласие акциите от новата емисия да бъдат придобити от поканения и избран партньор „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, с което едноличният собственик на капитала отказва привилегията за придобиване на акциите от новата емисия. При изпълнение на условието за записване на новите поименни акции от страна на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, участието на Община Бургас в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД да бъде намалено до 49%. Като представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите ОбС да упълномощи кмета Димитър Николов, пише още в докладната. Кметът иска и да се промени броят на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5, като в състава бъдат включени представители на новия акционер.

Решението за изграждане на новата индустриална зона в Бургас бе взето на 08.09.2010 г. , когато между Община Бургас и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД се подписа Меморандум за сътрудничество. Съгласно посочения Меморандум, реализацията на проекта  се осъществява чрез учредяване на акционерно дружество, в което участието на общината е с апорт на недвижимите имоти, попадащи в територията на промишлена зона „Север“ – гр. Бургас, а това на „НКИЗ“ ЕАД – с финансов ресурс, необходим за изграждане на инфраструктурата на тази територия.

На заседанието си на 29.11.2011 г.  Общинският съвет взе решение за учредяване на еднолично акционерно дружество с наименование „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД . Капиталът на дружеството в размер на 5 075 550 лева е формиран изцяло от непаричната вноска на Община Бургас – 56 броя недвижими имоти, разпределени в 507 555 поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 06.01.2011г. с ЕИК 201847598.

На основание сключения Меморандум и дадения мандат от Общински съвет Бургас, Съветът на директорите на дружеството е отправил покана до „Национална компания индустриални зони“ ЕАД да придобие нови 528 272 поименни акции с номинална стойност 10 лева, представляващи 51% от увеличения капитал на дружеството.
С придобиване на акциите от страна на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ще се открие възможността за реални действия по изграждане на инфраструктурата на територията на индустриалната зона, което ще я направи по-атрактивна за потенциалните инвеститори. С този мотив кметът Димитър Николов внася и докладната.