Увеличиха капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“

Общината остава с 49% участие в дружеството

Общинският съвет в Бургас  реши капиталът на  „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД да бъде увеличен на 10 358 270 лева, чрез издаване на нови 528 272 поименни акции, всяка на стойност 10 лева. Акците от новата емисия ще бъдат придобити по посочената номинална стойност от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, одобрена за партньор на бургаското дружество. Така едноличният собственик на капитала се отказва от привилегията да придобива акции от новата емисия. Това решение 

ОбС – Бургас взе на първото си за 2012 г. заседание на 31 януари 
Съветниците дадоха съгласие участието на община Бургас в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД да се намали на 49% и упълномощиха кмета Димитър Николов да представлява общината  в общото събрание на акционерите. Броят на членовете на Съвета на директорите се увеличава от 3 на 5, като в състава му ще се включат и представители на новия акционер.

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД бе учредено след решение на ОбС Бургас от 29.11.2011 г., за  да изгради и управлява бъдещите индустриални паркове в града. По силата на меморандум за сътрудничество дружеството трябва да осъществи това с подкрепата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.  

Бургаското дружеството е вписано в Търговския регистър на 06.01.2011г. с ЕИК 201847598. Тогава капиталът му в размер на 5 075 550 лева е формиран изцяло от непаричната вноска на община Бургас –  56 броя недвижими имоти, разпределени в 507 555 поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 лева. 

Докладната за промяна в капитала на дружеството бе входирана в ОбС от кмета Димитър Николов. С придобиване на акциите от страна на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ще се открие възможността за реални действия по изграждане на инфраструктурата на територията на индустриалната зона, което ще я направи по-атрактивна за потенциалните инвеститори, мотивира докладната си Димитър Николов.