НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135470556 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135601582 Read more »

НАРЕДБА № 19 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-548927999 Read more »

НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135581768 Read more »

НАРЕДБА № 1 ОТ 4 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135488812 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135492666 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501921 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕТРЪСНИ РАЙОНИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135562295 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 10 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549953024 Read more »

НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135470557 Read more »