МРРБ обяви обществена поръчка за оценки във връзка с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие 2014 – 2020 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открит конкурс за осъществяване на оценки, във връзка с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие за следващия период 2014 – 2020 г.
Обществената поръчка е част от проект „Осъществяване на оценки, свързани с подготовката на Оперативна програма за регионалното развитие (ОПРР) 2014-2020 г.”, финансиран по Операция 5.1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Тя включва две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативната програма за регионално развитие за програмния период 2014-2020 г.
Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна програма за регионално развитие (ОПРР) за следващия програмен период 2014-2020 г.
Документацията е публикувана на следния интернет адрес:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=profile_customer&invitation=0&id=521