ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с които са делегирани правомощия на Областния управител на област Бургас по управлението, чрез отдаване под наем, по реда на чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 и ал.5 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост на обекти – изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, находящи се на територията на Област Бургас, съгласно списък и при първоначални тръжни годишни наемни цени, определени по Методика за определяне размера на минимална наемна цена при отдаване под наем на морските плажове и намалени с 50%, поради неявяване на кандидати на обявени предходни търгове и писмо вх.№04-00-36(1)/28.02.2012г. на МРРБ с цел осигуряване на изискуемите от закона задължителни услуги и обезопасяване на морските плажове и Заповеди от № РД-10-46 до № РД-10-57, всички от 09.03.2012 г. на Областния управител на област Бургас

О Б Я В Я В А :

 Провеждане на 30.03.2012 г. на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове, находящи се на територията на Област Бургас, както следва:

1) Морски плаж „ОБЗОР – ДЕТСКИ ЛАГЕРИ”, находящ се в Община Несебър,  подробно описан в АИДС № 459/22.03.1999 г., с активна плажна площ 49 086 кв. м., определена чрез мониторинг Начална годишна наемна цена –15 314 лева с включен ДДС. Начален час – 13 ч.;

2) Морски плаж „Иракли”, находящ се в община Несебър, подробно описан в АИДС №577/05.01.2000 г., с активна плажна площ 51 770 кв. м. Начална годишна наемна цена – 36 516 лв. без включен ДДС или 43 819,2лв. с ДДС. Начален час – 14 ч.

3) Морски плаж „Поморие – почивни станции”, находящ се в община Поморие, подробно описан в АИДС № 472/02.04.1999 г., с активна плажна площ 23 553кв.м. Начална годишна наемна цена – 29 036,67лв. без ДДС или 34 844 лева с включен ДДС. Начало на търга – 10 ч.;

4) Морски плаж „Сарафово- юг”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 679/15.10.2001 г., с активна плажна площ 27 043кв.м. Начална годишна наемна цена – 25 087,50лв. без ДДС или 30 105 лв с включен ДДС. Начало на търга – 13,30ч.;

5) Морски плаж „Крайморие – север”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 928/31.01.2006 г., с активна плажна площ 4 635 кв.м. Начална годишна наемна цена – 4 043,34лв. без ДДС или 4 852 лв с включен ДДС. Начало на търга – 10,30ч.;

6) Морски плаж „Крайморие – юг”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 925/17.01.2006 г., с активна плажна площ 12 282 кв.м. Начална годишна наемна цена – 11 942,5лв. без ДДС или 14 331лв с включен ДДС. Начало на търга – 15,30ч.;

7) Морски плаж „Крайморие”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 437/05.02.1999 г., с активна плажна площ 13 775 кв.м. Начална годишна наемна цена – 14 480лв. без ДДС или 17 376лв с включен ДДС. Начало на търга – 15ч.;

8) Морски плаж „Бургас-централен”, находящ се в община Бургас, подробно описан в АИДС № 452/16.03.1999 г., с активна плажна площ 46 930 кв.м. Начална годишна наемна цена – 105 859,17лв. без ДДС или 127 031лв с включен ДДС. Начало на търга – 11ч.;

9) Морски плаж „Алепу”, находящ се в община Созопол, подробно описан в АИДС № 591/04.02.2000г., с активна плажна площ 86 950 кв.м. Начална годишна наемна цена – 22 510лв. без ДДС или 27 012лв с включен ДДС. Начало на търга – 16,30.;

10) Морски плаж „Царево – попоски”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 457/22.03.1999г., с активна плажна площ 7 708 кв.м. Начална годишна наемна цена – 7 767лв. без ДДС или 9 321лв с включен ДДС. Начало на търга – 17ч.;

11) Морски плаж „Къмпинг „Делфин”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 696/23.07.2002г., с активна плажна площ 9 966 кв.м. Начална годишна наемна цена – 10 867,50лв. без ДДС или 13 041лв с включен ДДС. Начало на търга – 9,00ч.;

12) Морски плаж „Устие на река Велека”, находящ се в община Царево, подробно описан в АИДС № 681/16.10.2001г., с активна плажна площ 21 445 кв.м. Начална годишна наемна цена – 9 582 лв. без ДДС или 11 499лв с включен ДДС. Начало на търга – 12,30ч.;

Наемът се заплаща еднократно годишно: за първата година – към момента на сключване на договора за наема.

Срок на наемното правоотношение – 5 години.

Депозит за участие в търга – 50% от началната тръжна цена с включен ДДС, преведен по депозитна сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД до 17,30ч. на 29.03.2012г.

При сключването на договора за наем, лицето, определено за наемател внася по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД гаранция за изпълнение на задълженията си по договора, в размер посочен в тръжните условия.

Цена на тръжната документация – 400 /четиристотин/ лева с включен ДДС, платена по сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен банков документ за платена цена.

Оглед на обекта – свободен.

Място на провеждане на търговете – в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1, в малката заседателна зала на втори етаж.

Специални условия и изисквания към участниците:

В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, имащи право да извършват търговска дейност и отговарящи на изискванията, описани в тръжната документация.

Участниците представят документи за легитимация, представителна власт, съдимост и пр, посочени в тръжните условия, както и:

1. Предложение за организация на задължителните дейности, съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК;

2. Проект на Специализирани схеми (в мащаб) съгласно чл.22 от ЗУЧК и подробна обяснителна записка към тях, отговарящи на нормативните изисквания за:

2.1.Прилежащата акватория съобразно чл.3, т.2 от ЗУЧК с определяне на зоните за:

а) санитарна охрана и къпане;

б) развитие на водни спортове, ако се предвиждат такива дейности;

в) подводна археология и подводен туризъм, ако се предвиждат такива дейности;

2.2. Преместваемите обекти и съоръжения, с определяне на зоните и обектите, необходими за:

а) здравно и санитарно-хигиенно обслужване на посетителите (медицински и реанимационни пунктове, санитарни възли, душ-кабини, съблекални и др. подобни);

б) водно-спасителна дейност (спасителни постове, спасителни станции, зоните за къпане и тяхното означаване и др. съгласно действащите нормативни изисквания за водно-спасителна дейност);

в) спортно-развлекателни услуги (зони за разполагане и осъществяване на спортни дейности, преместваеми обекти за спортни дейности и за съхраняване на инвентар, водна пързалка и др.);

г) търговски обекти;

д) поддържане на морския плаж (обекти за съхраняване на машините и инвентара, необходим за поддържането и др. оборудване свързано с поддържането).

Схемата трябва да съдържа таблица с номерация и площ на всеки отделен обект.

3.  Кандидатите следва да декларират, че ще осигурят за своя сметка техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейностите по §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК, необходими за осигуряване водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване, и санитарно-хигиенно поддържане на плажа по време на туристическия сезон, но не по-късно от 1 юни и не по рано от 30 септември на съответната календарна година и за поддържане на чистотата на  морския плаж/.

4.Кандидатите следва да декларират, че ще обезпечат организационния и кадрови ресурс за извършване на дейностите по т. 12.3.

Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни книжа.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 29.03.2012 г. в Центъра за адмиинстративно обслужване – първи етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. «Цар Петър» № 1.

За контакти и информация: тел.056/ 894 113 – С. Димитрова, интернет страница – www.bsregion.org  на Областна администрация.

Константин Гребенаров
Областен управител на Област Бургас