Над 7 млн. лева за инициативна рибарска група Созопол-Приморско-Царево

Парите се отпускат по ОП за развитие на сектор ‘Рибарство’

Изпълнителната Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписа договора за финансиране развитието на местна инициативна рибарска група Созопол-Приморско-Царево, съобщиха от пресцентъра на община Созопол.
Договорът обхваща периода 2011-2013 г. и е на обща стойност 7 021 586 лева. Парите се отпускат по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/.

Сумата ще се изразходва за създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване качеството на живота в рибарската област от Созопол до Царево. Планира се това да стане чрез стимулиране сектор „Рибарство“ и производството на аквакултури. Цели се възможно най-добрата стиковка между отделните икономически сектори, за да се създаде краен уникален местен продукт с висока добавена стойност.

Подобряването на вече съществуващите локални продукти също е част от стратегията. Това ще се осъществи чрез интеграция на местните вериги за риболов, рибовъдство и производство на риба и рибни продукти, така че да се създадат местни системи за производство на екологично чиста продукция.

Предвижда се интегриране с туристическия пазар, чрез изграждане на вериги за атракционен туризъм в крайбрежните зони.

Стратегията предвижда и финансиране на проекта за опазване на природните дадености и околната среда, както и за развитие на екологичен туризъм.

Целта е да се постигне по-чиста и приветлива крайбрежна околна среда и да се поддържа и развива  заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията.

При изпълнението на стратегията се очаква успешно да бъдат приключени 45 проекта, да бъдат създадени  50 нови работни места, 7 нови туристически атракции, над 50 души, в това число рибари, младежи и жени да бъдат обучени.