Община Бургас започва прием на заявления за „Енергийно обновяване на българските домове“

По повод стартирането на проект BG 161Р0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ /бенефициент е Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ/ Община Бургас  ще извършва дейностите по приемане на заявления и водене на регистър на подадените заявления за интерес и подкрепа по проекта.

Поради специфичните изисквания на МРРБ заявления ще се приемат само в Центъра за административно обслужване /фронт офис/, стая на куриера, намираща се в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч., лице за контакт – ЮЛИЯ БОЯНОВА ДИМИТРОВА, главен експерт в отдел „Строителство“.

Информация за обновяване на жилища:
http://www.burgas.bg/bg/notice/details/61/11925

Формуляри на необходимите документи са на разположение в интернет страницата на МРРБ:
http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=ispa