Предлагат пет визии за развитието на Бургас до 2020 г.

Бургас е многопластов, устремно развиващ се град. Затова е трудно да се изведе еднозначна визия за развитието му, каза експертът „Стратегическо планиране” към ДЗЗД „Устойчиво развитие за Бургас” Снежана Димитрова по време на второто обществено обсъждане на проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет и цели да разработи вариантите за развитие на града ни до 2020 г.


Пред граждани, експерти и представители на бизнеса бяха представени пет визии за развитието на Бургас. Първата от тях очертава града като Черноморски лидер – източната врата на ЕС. Според Димитрова това е амбициозно намерение, базиращо се на геостратегическото положение на Бургас, на връзката му със Средния Изток и значението му за транснационалните енергийни проекти, чиито трасета по план ще преминават през Бургас. Тази визия ще даде възможност на Бургас да потърси своето ключово място сред европейските институции, да развие модерна градска среда и съвременен пристанищен комплекс,  да се превърне в икономически силен търговски и духовен център.


Втората визия представя Бургас като иновативен и творчески град. Ще е необходимо да се изгради инфраструктура, която да стимулира инвестиране в производството, търговията и човешкия капитал и да съумее да привлече инвестиции във високо технологични производства. .

 

Третата визия  е свързана с динамичното развитие на пристанището, зелената градска среда и културните традиции, привличащи туристите. Има предложения да се създадат условия за изграждане на различни видове развлекателни центрове, достъпни за всички граждани, както и места за развитие на устойчива приобщаваща икономика.

 

Според четвъртата визия Бургас ще е град на интелигентното развитие, основано на креативност, устойчивост и технологичност. Тя залага предимно на творческия потенциал на местните жители.

 

Бургас – град на ТЕМПОТО, така се нарича петото предложение, представено от експертите. Понятието- акроним  включва развитието на високите технологии, енергия, мениджмънт, промишленост, образование, околна среда, туризъм.

 

Три са основните зони, върху които планът цели да въздейства: зони с преобладаващ социален характер – предимно със жилищни функции; зони за икономическо развитие – територии, подходящи за производствени и бизнес дейности; зони с висока обществена значимост – включващи предимно централна градска част, пешеходни зони, обществени сгради и др.

 

При разработването на различните визии за развитието на Бургас са взети предвид обществените допитвания, дългосрочните стратегии на ЕС, националните стратегии и планове за развитие, както и общинските планове за развитие и инвестиционният интерес на бизнеса, беше уточнено на общественото обсъждане.