Община Несебър провежда съвместен семинар със Софийски университет

Тази седмица в община Несебър се провежда обучителна програма засягаща общинското звено за самоохрана. Програмата е на тема „Превенция на агресията чрез преодоляване на експанзията при подрастващите” и е съвместна инициатива на г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър и екип от преподаватели на СУ Св. Климент Охридски – София. Преподавателският екип е – доц. д-р. Пламен Денев – психолог, гл. ас. инж. Магдалена Цонева – преподавател – специалист по методика на обучението и Мариана Иванова – наблюдател – предагог.

В тематичната рамка на програмата са включени: теоритичен обзор на проблема за агресията, развитие на професионалните умения на охранителите за превенция на агресивното поведение на децата, превантивни мерки за обладяване на агресията и модели на взаимодействие – дете-дете, дете-родител, дете-учител, дете-охранител, родител-охранител, учител-охранител. В обучителната програма се разглеждат и агресивните прояви на децата от предучилищна възраст, като се използват различни интерактивни модели и механизми за работа. Накрая програмата завършва с решаване на ситуационни тестове и психо-динамичен тренинг по проблематиката, а обучаваните служители на общината трябва да придобият удостоверение с равнище на постижение.

Средствата за програмата са от приходите натрупани през годините като държавна дейност и други дейности по вътрешната сигурност. Те се разходват с цел служителите на общинското звено за самоохрана, охраняващи основно училища и детски заведения, да продобият нужните качества за работа с подрастващи и в помощ на местната комисия за борба срещу противообществените прояви, чийто член е директора на ОЗЗ Герасим Михалчев.

Семинарът стартира в понеделник в зала „Сочи” в старинен град Несебър и ще завърши в четвъртък.