Община Несебър се отчита за реализиран проект

Финална пресконференция ще запознае гражданите на Несебър с извършените дейности по проект  „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и  ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”,  изготвен в рамките на оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013” .

Пресконференцията ще се проведе на 15.11.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в зала „Мелсас” в града. На срещата ще присъстват предстаивтели на учебните заведения, реновирани по проекта- ОДЗ „Обзорче”-гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и  ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг. Ръководителят на заданието Сюрея Юсуф, началник отдел „Капитално строителство и проектиране “ към община Несебър, ще запознае присъстващите с всички детайли по изпълнението и целите  на проекта.

Четирите детски градини и училището по туризъм трябваше да бъдат санирани за 24 месеца, с краен срок декември 2012, като максималната общата стойност на проекта бе 926 132.98 лв. Генералната цел, заложена в изготвилите проектното предложение, бе преодоляване на образователните дефицити и подобряване качеството на живот и работна среда, чрез обновяване, модернизиране и прилагане на мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура, за да се осигури равен достъп до качествено възпитание, образование и балансирано и устойчиво развитие на Община Несебър.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и  ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.