Служители на община Приморско се обучават със средства от европейски фонд

Обучение, гарантиращо правилно изпълнение на проекти по европейски програми, преминаха експерти от отдела по евроинтеграция към община Приморско. Обучението се организира специално за новите одобрени бенефициенти по оперативна програма „Административен капацитет”, с които вече има сключен договор и има за цел бенифициентите да бъдат максимално подготвени за правилното изготвяне и отчитане на проектите.

Представителите на морската община се запознаха с методологията и управлението на европейските проекти, със задълженията си при изпълнението на дейностите, както и с процеса на мониторинг и финансов контрол, който Управляващият орган извършва.

„Обучението на общинска администрация ще доведе до повишаване качеството на работния процес, което от своя страна ще осигури крачка напред в развитието на община Приморско. Ефективна и компетентна администрация- това е нашата цел. В случая едно такова предварително обучение ни предпазва от грешки в изпълнението на проектите и последващите от това финансови санкции” коментира кметът Германов.

Община Приморско има сключен договор на стойност 89 949,33 лева по проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско”. Неговата цел е осигуряването на по-доброто функциониране на администрацията на община Приморско. В рамките на проекта ще бъде извършен функционален анализ с препоръки и план за подобряване на организацията, ще бъдат идентифицирани силните и слабите страни на местната администрация , а очакванията са да бъде подобрена нейната ефективността и икономичността.