Община Несебър не е “саботирала” проверката за дюните

Община Несебър категорично изразява своето несъгласие, че е “саботирала проверка на органите на ДНСК” за обследване на документацията относно имот с идентификатор №51500.204.152 по кадастралната карта на град Несебър, местност „Кокала” и издадените в тази връзка актове за административно нарушение.

 

Действителната фактическа обстановка е много различна от тази, която актосъставителят е описал в акта, че общинската администрация не съдейства на извършващата се проверка. Ситуацията е следната: За пръв път служителите на ДНСК са пристигнали в сградата на общинска администрация Несебър, намираща се на ул. „Еделвайс“ №10 на 02.01.2013 г. точно в 10.50 ч. Заедно с тях се е движел екип от репортери с камера. Всички заедно са допуснати в сградата на общината. Поканени са в стая №32, където са посрещнати от инж. Жулиета Горанова в качеството си на началник отдел „Устройство на територията“ и Мария Караджова – главен специалист в отдел „УТ“. На проверяващите незабавно са представени поисканите от тях документи и са направени копия на посочените от тях. Предоставени са им оригинал и копия от ПУП за имота, предмет на проверяваното разрешение за строеж и одобрените инвестиционни проекти, за което са съставени двустранни протоколи подписани от инж. Ваня Радева (от страна на проверяващите) и инж. Жулиета Горанова (от страна на община Несебър). На 02.01.2013г. проверяващите напускат общинска администрация в 17:15ч., а проверката им продължава и на следващия ден от 13:30 ч. Всичко описано може да се докаже точно от записите на охранителните видеокамери в сградата и да се види ясно, че констатациите не са състоятелни. Отдаваме ги на голямото напрежение и обществен интерес, които съпътстват медийните публикации за продажба на държавни имоти на територията на община Несебър и превръщането им в урбанизирани територии.

 

Главният архитект на общината арх. Валентин Димов е отсъствал на 02 януари, тъй като не се е намирал на територията на града. Същият е бил в законен отпуск и почивка, които е прекратил доброволно именно с оглед на започналата проверка. Упреците спрямо него, че се е криел са абсурдни и несправедливи. В законен отпуск извън Несебър е бил и кметът на община Несебър Николай Димитров, който също е прекратил преждевременно.

 

На срещата с Министър Мирослав Найденов на 04.01.2103 г. неслучайно бе изтъкната неговата благодарност към кмета и общинската администрация за пълното съдействие по изясняване на цялостната ситуация за преотредените държавни имоти.

 

Друг е въпросът доколкото може съдържанието на актовете на ДНСК да се приеме за описание по см. на чл.42, т.4 от ЗАНН.

 

На 04.01.2013г. от началника на РДНСК – Бургас е издадена Заповед №ДК-11-Б-1, с която е отменено разрешение за строеж №68/21.12.2012г. Същата е връчена на главния архитект на 07.01.2013г. и съобщена на останалите заинтересовани лица.

 

Община Несебър ще обжалва в срок издадените актове за АН, тъй като ги счита за неотговарящи на истината. Общинската администрация е заявявала и заявява своята пълна готовност за оказване на съдействие на всички държавни органи и институции за извършването на действително обективна и точна проверка. Бихме реагирали единствено спрямо опити за изкуствено прехвърляне, или приписване на отговорност върху наши служби и служители без никакво правно основание. Разчитаме на професионални действия от страна на държавните органи и избягване създаване на изкуствено напрежение и недоразумения, тъй като те само биха попречили на общата работа в полза на обществото.

 

Николай Димитров: „Категорично заявявам, че община Несебър не прокарва политика на нито една политическа партия в общината. Ние винаги сме си сътрудничили с държавните и обществените институции, така ще бъде и за напред. По повод на тази проверка, според мен някой е подвел министър Павлова, че община Несебър не е съдействала на служителите, които са пристигнали в общината на 02.01.2013 в 11:00ч. Ние ще опровергаем това твърдение, като приложим протоколи от документация, която община Несебър е предала на проверяващите от РДНСК с дата 02.01.2013г. и 03.01.2013г., които са подписани и приети от представител на РДНСК. Отново категорично заявявам, че в община Несебър работят грамотни хора и не сме съгласни с така направените констатации.“

 

Община Несебър не е обвързана с нито една политическа партия. Община Несебър никога не е спомагала за осъществяването на интересите, било то на политически групи или на частни лица с цел облагодетелстване. Община Несебър винаги е сътрудничила на държавните и обществените институции. Общинска администрация Несебър не е съгласна с така направените констатации на проверяващите органи.