Два проекта на община Несебър са одобрени в тазгодишната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“

Министерството на околната среда и водите одобри два проекта на община Несебър във връзка с кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“. Тази година регистрираните проектни заявления са над 2400, но едва 246 от тях бяха одобрени.


Спечелените проекти на общината са на ОДЗ „Калина Малина“ гр. Несебър – „Обичам природата – и аз участвам“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Обзор – „Повишаване на екологичната култура на учениците“. С тях се цели да се изгради и повиши екологичната култура на децата още от ранна детска възраст, чрез възпитаване на любов и загриженост към  природата.


В ОДЗ „Калина Малина“ ще бъдат изградени екопътека и еко–кът. Устойчивостта на проекта ще бъде гарантирана чрез контрол на периодично почистване и поддържане на затревените, зацветените и залесени площи от страна на ръководството на ОДЗ „Калина Малина” и с доброволен труд на родителите на децата и персонала. Предвидени са мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи и за поддържане на създадения еко-кът от персонала на детската градина. 155 деца на възраст от 4 до 7 години ще бъдат обхванати от проекта, а стойността му възлиза на 4 850 лв.


Проектът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Обзор се изразява в закупуване на оборудване и учебни пособия за изследване на свойствата и чистотата на почвата, водата и въздуха. Това ще осигури по-качествено провеждане на образователно-възпитателния процес в часовете по Човекът и природата – ІІІ-VІ клас, Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование в –VІІ-VІІІ клас. На 22 април ще бъде организирано състезание по природни науки посветено на Деня на Земята. Проектът предвижда както създаването на еко-път в кабинета по химия и биология, така и засаждане на цветя в двора на училището. При осъществяването на проекта, чрез извършване на различни дейности, ще бъдат включени всички ученици от училището. Засаждането и ежедневната грижа за цветята в двора и в кабинета по химия и биология ще допринесе за засилване на чувството за отговорност у учениците и ще съдейства за изграждането на положителна нагласа към природата и опазването й.


Осъществяването на дейностите по проектите ще доведе до повишаване на познавателната активност на учениците, повишаване на екологичната им култура и формиране на активна гражданска позиция по отношение на опазване на околната среда в дългосрочен план.