Над 100 нови работни места е открила община Несебър в последната година

С добра социална политика и множество спечелени проекти, община Несебър е успяла да създаде над 100 нови работни места през последната година. Въпреки нарастващата безработица и икономическия срив, в Несебър шанс да започнат работа получават дори онези специфични категории безработни, които срещат най-големи трудности при реализацията си- ниско квалифицирани, над 50 години, членове на семейста, в които се полагат грижи за лиц с различни трайни увреждания.


По проект „Нов  избор – развитие и реализация” по ОПРЧР са преквалифицирани 26 човека, от които с 22 са сключени договори за едногодишна временна заетост. През месец февруари между община Несебър и Агенцията по заетостта се сключи втори договор за субсидирана заетост по нова схема BG051PO001-1.1.11  по ОПРЧР. Той ще обхване онези, които са регистрирани в Бюрото по труда над 12 месеца, отново ниско образовани, както и безработни от етническите малцинства. Осигурените работни места са общо 50. В проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, община Несебър е партньор на Агенцията за социално подпомагане. Той предоставя социалната услуга личен асистент за лица с различни видове трайни увреждания, в това число и деца. По проекта са осигурени обучение и заетост на 8 лица.


В края на миналата година е подписан и договор между община Несебър и Агенция социално подпомагане по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Спечеления проект е на стойност 151 370,87 лв., като се предвижда да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към ДС Патронаж Несебър. Общият брой на безработните, които ще намерят своето място в проекта, е 35.