Агенция „Митници” образува дисциплинарни производства срещу служители в Нефтопристанище „Росенец”

Агенция „Митници” образува четири дисциплинарни производства срещу митнически служители в Митница Бургас за създаване на условия за манипулиране на данни и за извеждане на акцизни стоки без контрол в данъчен склад Нефтопристанище Росенец на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
От началото на февруари в продължение на два месеца митническите служители извършват проверка в данъчен склад Нефтопристанище Росенец за одобряване на точките за контрол и констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на Наредба № 3. Поставени са над 900 митнически пломби. Резултатите от извършената проверка показват, че поставените уреди коректно подават информация към системите на Агенция „Митници”. На тази база на 11 април 2013 г. на данъчен склад Нефтопристанище Росенец е издаден Акт за съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
В същия ден обаче, след като в координационния център в Централното митническо управление (ЦМУ) в София е констатирано, че едно от вече поставените устройства работи на тестови режим, служители от ЦМУ проверяват съответното устройство и установяват, че някои от поставените митнически пломби са подменени, други липсват, а метрологични стикери са пробити. По тази причина митническите служители веднага започват проверка на място на всички контролни точки.
Измервателната система в съответната контролна точка съдържа разходомер, трансмитер и контролер. Трансмитерът преобразува електрическите сигнали в цифрови. Контролерът получава от трансмитера тези сигнали и въз основа на заложени стандартизирани таблици и коефициенти извършва преизчисленията, необходими за получаването на данните в съответните мерни единици и ги предава на индустриалния контролер в Интегриращите комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК). При промяна на тези елементи за преизчисление се изкривяват данните от измерването. За да се предотврати манипулирането на средството за измерване се пломбират всичките му елементи. При ситуация, в която някои от елементите на измервателната система са оставени без митнически пломби в продължение на дни, данните, които се предават към индустриалния контролер в ИКУНК биха могли да бъдат манипулирани и се счита, че в точката за контрол няма средство за измерване и контрол, съгласно чл. 51, ал. 3 от Наредба № 3 и съгласно чл. 103 а, ал. 5 от ЗАСД през този период не се допуска въвеждане и извеждане от данъчните складове на акцизни стоки.
Във връзка с констатациите на проверяващите данъчен склад Нефтопристанище Росенец, на 12 април отдел „Вътрешно разследване” в ЦМУ започва проверка в Митница Бургас. Проверката установява, че на 5 април от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД немотивирано са поискали от началника на Митница Бургас свалянето на няколко митнически пломби, както и за пет дни определени уреди да преминат от работен в тестови режим. Установено е, че в продължение на дни контролните точки са оставени без митнически пломби и без митнически контрол, като по същото време са извеждани големи количества продукти от данъчния склад, а в последствие показателите на уредите са нулирани.
Веднага е образувано дисциплинарно производство, по което Дисциплинарният съвет на Агенция „Митници” е констатирал, че между 8 и 12 април т.г. действията на митнически служители в данъчен склад Нефтопристанище Росенец по разпломбиране и пломбиране на точки за контрол не попадат в нито една от нормативно предвидените видове проверки. С намесата си служители на Митница Бургас са създали условия за извеждане на акцизни стоки без нормативно изискуемата надеждност и достоверност на данните, предавани към системата на Агенция „Митници”. Констатирани са предпоставки за унищожаване, подмяна и манипулиране на документи и са установени документални липси и несъответствия. Установено е неспазване на административни процедури, което създава възможност за манипулиране на данни. С действията си служителите обезсмислят констатациите в Акта за съответствие с изискванията на ЗАДС на данъчен склад Нефтопристанище Росенец на складодържателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и препятстват усилията на Агенция „Митници” за привеждането му в съответствие със закона.
По никакъв начин и в никаква ситуация Агенция „Митници” няма да позволи каквито и да е опити за саботиране на твърдата политика за привеждане на всички икономически оператори към изискванията на закона и тяхното безусловно равенство пред него.