В Несебър създават звено за услуги в домашна среда

На 30 април 2013 г. /вторник/ от 13.00 часа в Заседателна зала „Мелса”, намираща се в гр. Несебър, ул. „Ив. Вазов” 12 ще се проведе пресконференция във връзка със стартиране на проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” Несебър. Проектът се изпълнява по договор № BG051PO001-5.1.04-0088-C0001 и се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”. На прескоференцията ще присъстват кмета на община Несебър г-н Николай Димитров, екипът по проекта и други официални гости.