Започна изграждане на канализация в три бургаски квартала

Започва реалното изпълнение на „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“. Първата копка бе направена днес във Ветрен.

Проектът се финансира по ОП „Околна среда“ 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и е на стойност 30 951 630,57 лв. Строителството ще приключи до края на 2014 г., а срокът за изпълнение на целия проект е 41 месеца. Бенефициент по проекта е Община Бургас в асоциирано партньорство с „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Към момента трите квартала нямат функционираща канализационна система. Преобладаващата част от териториите се обслужват от септични и изгребни ями, които при съществуващите високи подпочвени води замърсяват подземните води, увеличават риска за здравето на населението и нарушават екологичното равновесие в региона. В кварталите не съществува и съоръжение за пречистване на отпадъчните води, което води до замърсяване на водите в чувствителната зона на Атанасовско езеро и Черно море. Съществуващата водопроводна мрежа е силно амортизирана. В някои участъци работи с много високи напори, което е предпоставка за чести аварии и високи загуби.

Изграждането на ВиК мрежата и пречиствателната станция ще осигури екосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води на трите квартала и ще намали загубите на питейна вода.

Общата дължина на битовата канализационна мрежа в трите квартала, която ще се изгради е 44 876 м., с общо 1098 ревизионни шахти и 2254 домови отклонения. Дъждовната мрежа ще е с обща дължина от 8 902 м., общо 192 ревизионни шахти, 276 дъждоприемни шахти, 96 улея и 9 зауствания. В кварталите Ветрен и Минерални бани ще се изградят 2 бр. канални помпени станции с автоматично управление, които ще изтласкват отпадъчните битови води до новопостроената ПСОВ.

Пречиствателната станция в кв. Ветрен е оразмерена за 10 560 жители и се предвижда да поеме отпадъчните води, освен на трите квартала, и на бързо развиващите се вилни зони към тях. Капацитетът на ПСОВ ще бъде 1559 м3/ден. Проектът предвижда изграждането и на 42 486 м. водопроводна мрежа в трасетата на старите водопроводи.