Нов проект вдига качеството на социалните услуги в Несебър

Община Несебър повиши качеството на социалните услуги, които предлага, като разшири дейността на Домашния социален патронаж чрез създаване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда.


Това стана възможно след спечелването на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Проектът на стойност 151 370,87 лв е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с частично съфинансиране от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Неговата реализация се явява продължение на дейностите по проект „Подкрепа за достоен живот”, за който общината бе финансирана по Схема за безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”.


„Помощ в дома” е с обща продължителност 17 месеца, като в рамките на година 35 жители на Несебър с трайни увреждания ще се възползват от услуги, които ще подобрят значително начина им на живот  В проекта влизат дейности за лична помощ и такива с медико-социална насоченост; дейности за социална подкрепа, както и комунално- битови дейности като плащане на сметки и помощ при пазаруване.


С помощта на новостартиращия проект ще бъде осигурена работа на 20 безработни. Условията за кандидатстване са желаещите да бъдат безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.