,,Отворени врати на институциите” за учениците на Несебър

За пореден път институциите ,,отвориха врати” за учениците от община Несебър.

В Полицейското управление на Несебър, учениците от девети клас на СОУ ,,Любен Каравелов” бяха запознати с различни способи на доказване – експертизи, разпознаване на лица и предмети, претърсване и изземване, следствен експеримент и други. ИДПС Димо Димов разясни в какъв срок трябва да се предаде намерена вещ, какви са отличителните знаци на полицая и че всеки е длъжен при проверка от органите на МВР да предостави необходимите документи за самоличност – лична карта, шофьорска книжка и др. По време на срещата, внимание бе отделено и на програмата за превенция на МК, където важно място заема Детска педагогическа стая, чиято цел е създаване на условия за ограничаване на противообществените прояви, насилието и агресията, както и изграждане на чувствителност към нарушаване на правила и закони и изграждане на положителни модели на поведение.

Втората част от срещата премина изключително интересно за младежите, тъй    като там се разигра симулиран съдебен процес. В него взеха участие действащ съдия, прокурор, адвокат и съдебни заседатели. На учениците стана ясно, че генералната превенция на съда е не да наказва, а да промени моралните ценности на човека. Края на срещата премина в изключително интересна дискусия между учениците и съдия Мария Берберова – Георгиева, която внесе още разяснения за работата на съдебната система.

Председателят на съда г-жа Майска, приветства желанието и интереса на младите хора към работата на органите на съдебната власт. Идеята за тези срещи е повишаване на институционалната грамотност на младежите, както и да бъдат предпазени от потенциални бъдещи действия, които са в нарушение на важни закони.

Срещата бе осъществена със съдействието на РС-Несебър, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – община Несебър и РУП – Несебър.