Президентът Плевнелиев ще сезира Конституционния съд за възможност да се строи без търг

Президентът Росен Плевнелиев ще сезира Конституционния съд относно новосъздадени разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които предвиждат учредяване право на строеж без търг и конкурс.

С чл. 112к се разрешава строителство на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение, рибарско пристанище, яхтено пристанище, пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и за специализирани пристанищни обекти.  Разпоредбите на закона предвиждат правото на строеж да се учредява без търг или конкурс в полза на физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци и имат инвестиционна инициатива за строителство. Законът не предвижда определен срок, за който ще се учредява правото на строеж.

Мотивът на президента да сезира Конституционния съд е, че особеното право на ползване на обекти, които са изключителна държавна собственост, се предоставя чрез концесия при условия и по ред, определени със съответния закон. Вътрешните морски води, съгласно Закона за водите, са изключителна държавна собственост. Поради значимостта си, те са посочени в чл. 18, ал. 1 от Конституцията. Конституционно предписаната висока степен на правна закрила не може да бъде обезпечена при допуснатото обременяване на тези обекти с право на строеж.