Влагат в Бургас над 7 млн.лв. за да бъде по – красив

„Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г” одобри проектите на  36 общини за 177 млн. лв. за зелена и достъпна градска среда. По тях в Бургас ще се обновят значими градски пространства за 7.4 млн.лв. Интегрираният проект включва реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пл. „Тройката“ в централнато градско ядро. Изграждане на подземна улица, свързваща ул. „Княз Борис“ и ул. „Гурко“, за безконфликтно осъществяване на напречни връзки между западните жилищни квартали и Приморския парк с прилежащите зони за обитаване и обслужване. Пешеходната зона по ул. „Богориди“ от ул. „Лермонтов“ до ул. „Демокрация“. Ансамблов паметник на архитектурата, който след интервенциите, заложени с проекта, ще предложи комфорт на преминаване, разнообразно озеленяване и акценти в средата чрез архитектурни форми и водни ефекти. Благоустрояване на публично пространство в кв. 60Б, зона „Г“, жк „Меден рудник“. Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“, както и основна и важна комуникационно-транспортна връзка между гаровия площад, парк-хотел „Приморец“, Приморски парк и обновената ул.“Цар Симеон I“. Предвижда се и изграждане  на скейтър парк в районен парк „Изгрев“.

 

В края на април приключи оценката на проектите по безвъзмездната схема „Зелена и достъпна градска среда“ на ОП „Регионално развитие“. Тя беше отворена през септември миналата година. Вече всички 36 общини бенефициенти получиха одобрение на своите проектни предложения. Общият финансов ресурс възлиза на 177 023 094,57 лв., като отпуснатият максимален размер на безвъзмездна помощ за инвестиционно предложение е 5 млн. лв., от които 5% е задължителният собствен принос на общините.

 

Основно изискване към проектите по схемата е прилагането на интегриран подход върху избрана градска територия, като обектите на интервенция следва да бъдат обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение. Те включват дейности за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи и детски площадки. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, както и на улични мрежи. Ще бъде  въведено и енергоспестяващо улично осветление. В програмата е заложено създаване на достъпна архитектурна среда.

 

В проектите на 27 общини са включени и допълнителни обекти на интервенция на обща стойност 55 млн. лв. Те ще могат да се реализират при освободен финансов ресурс след провеждане на обществените поръчки и/или при осигуряване на финансов ресурс от страна на УО на ОПРР към схемата.