Еколози ще пазят водните костенурки в Странджа

Обучителна среща с експерти на тема „Опазване на водните костенурки“ се проведе в Ахтопол в рамките на международния проект на Дирекцията на Природен парк „Странджа“ Be Natur.

 

Проектът има за цел да изясни причините за изчезването на различни природни и местообитания и видове от територията на Защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000. Еколозите са насочили дейността си срещу загубата на биоразнообразието в региона чрез изработването на общи планове за действие и стратегия за опазване на природното наследство и ландшафта в Югоизточна Европа. Приоритет ще се дава за местообитания и видове, защитени съгласно Директивата за хабитатите и тази за птиците.

 

След проведените в рамките на проекта обучителните срещи за застрашените дюни по Южното Черноморие и изчезващия бял щъркел в пределите на Парк Странджа бяха представени основните етапи от плана за действие за опазване на блатната костенурка, който се изготвя в рамките на проекта.

 

Този вид костенурки е единствен представил на своето семейство в Евразия. Основните заплахи са свързани с унищожаване и увреждане на местообитанията, прякото избиване от рибари и палежи на тръстикови масиви. Опасност за водните костенурки е и инвазията на чужди видове като червенобузата костенурка, която е масово отглеждан като домашен любимец и често освобождавана от собственици в природата. Тя се конкурира и измества местните обикновена и каспийска блатна костенурка. В тази връзка се препоръчват и мерки за тези конкретни заплахи. Планът за действие ще подпомогне много неправителствени организации, местни общини, научни организации и др., имащи желание да разписват проекти с цел опазване на този вид.

 

По време на обучителния семинар бяха представени и дискутирани възможности и дейности за доброволческа работа в полза на вида.

 

В дискусията взеха участие различни заинтересовани страни: Община Ахтопол, Дирекция на Природен парк Странджа, доброволци, научни и неправителствени организации, учители и др.

 

По време на работната среща бяха разяснени също законовите и подзаконовите актове за мрежата Натура 2000.