РИОСВ – Бургас сигнализира прокуратурата за изгребване на пясък от дюните край Несебър

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Бургас е сигнализирала прокуратурата за изгребване на пясък от дюните край Несебър съобщиха от ведомството. При съвместната проверка на РИОСВ и служители на общината на мястото, където е изгребван пясък, по даден сигнал са констатирани множество изкопи в пясъчните дюни, извършени с тежка строителна техника – багери и камиони. Някои от изкопите са направени съвсем скоро, а други  -преди неопределено време. Извършителите са неизвестни към този момент.

 

По цифровите модели на разпространението на типовете пясъчни природни местообитания по Черноморското крайбрежие и местоположението спрямо границите на защитени зони и защитени територии се установи, че изкопите са направени в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 “Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните убежища и на дивата флора и фауна. Те попадат в приоритетен за опазване тип територии “Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)”. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии.

 

Изкопите попадат в имот със собственик Министерство за земеделието и храните, ТП Държавно ловно стопанство-Несебър, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.

 

Събраните в хода на проверката материали са изпратени в Районна прокуратура – Несебър.