Териториите на плажове и дюни влизат в специални карти

Правителството предостави 500 хил. лв. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. за изпълнение на дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще възложи (по реда и процедурите от ЗОП) създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри и на специализирани карти и регистри за териториите на морските плажове и дюните, попадащи в землищата на с. Осеново, община Аксаково, с. Близнаци, община Аврен, с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, и с. Самотино, община Бяла (115 ха морски плажове и около 80 ха пясъчни дюни); създаването на специализирани карти и регистри на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове (включително и в зона Б), попадащи в землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (около 230 ха пясъчни дюни); създаването на специализирани карти и регистри за обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (езера, влажни зони, лагуни, лимани, брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения) за област Добрич – на площ от около 1250 ха; създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на населените места от област Варна, в обхвата на които попада охранителна зона Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с която ще бъдат осигурени землищата на населени места с обща площ около 30 000 ха, от които урбанизирана – 1500 ха.

Необходимите разходи за възлагане изпълнението на дейностите са в размер на общо 700 хил. лв. Остатъкът от сумата над отпуснатите 500 хил. лв. ще бъде разплатен от бюджета на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за 2014 г., след изтичане на гаранционните срокове по изпълнение на договорите.