Близо 1 млн.лв. за ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка касаеща же-пе трасето Бургас – Пловдив. Тя е с предмет „Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Рехабилитация на железопътна инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив -Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции по обособени позиции“. Те включват дестинациите – Бургас, Карнобат и Ямбол. Направена е само една оферта от ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВМ”. Предложената цена е 817 872 лв., без ДДС.

 

Идеята се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Тя включва работно проектиране и изпълнение на строително-монтажни, пусково- строежни работи, проектиране и изграждане на система за телеуправление на тягови постанции и прилежащите към тях секционни постове и разединители в гарите по участъка Михайлово – Бургас.