В Бургас бе сформирана работната група, която ще работи за опазване на околната среда в пристанищата

Възможностите за широко партньорство между всички заинтересовани страни, свързани с опазването на околната среда в района на пристанищата и акваторията бяха обсъдени днес в Бургас. Това стана в рамките на информационен семинар, организиран от ДП „Пристанищна инфраструктура” – партньор по международен проект  TEN_ECOPORT – „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8, финансиран от Международна оперативна програма „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”. На  форума на практика бе формирана работната група, чиято задача ще бъде обсъждането на всички предложения и документи, разработени в рамките на проекта по отношение на тяхната релевантност към проблемите в българските пристанища и приложимост в практиката.

 

Есперти от черноморските общини, Басейнова дирекция за Черноморския регион, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, пристанища и пристанищни оператори, научни институти и частни компании се запознаха с резултатите от наблюденията, осъществявани в акваторията на пристанище Бургас чрез специализираните мониторингови станции, изградени от ДППИ в рамките на първия етап от проекта „Екопорт 8”.

 

Изпълняваният сега проект TEN ECOPORT се явява продължение на резултатите от дейностите по „Екопорт 8” и си поставя за цел да разработи и приложи интелигентни системи за управление на околната среда в пристанищата, за предпазване от рисковете към околната среда и намаляване на въздействието върху човешкото здраве, биоразнообразието и други аспекти на околната среда.

 

Основния нормативен акт, който регламентира качествата на морските води е Наредба № 8, която, обаче не може да бъде пряко приложима към акваторията на пристанищата, е мнението на експертите, които взеха участие в семинара.

 

Една от целите на проекта, който държавната агенция изпълнява, е да бъдат обобщени проблемите в тази посока от другите страни-партньори и да се окаже съдействие за разработване на нормативен акт, съобразен със съвременните изисквания и политиките на ЕС. Предстои в поредица работни форуми да бъдат определени параметрите на единна транснационална и устойчива процедура за установяване на общи изисквания и норми за контрол и мониторинг на околната среда в пристанищата. Ще бъдат  разработени и  насоки за пристанищата от югоизточна Европа, за да се установят добри практики за околната среда и общ устойчив протокол между националните органи за пристанищен контрол за гарантиране на еко-конкуренция и сътрудничество в рамките на морския трафик.

 

На семинара днес бе структурирана основната част от националната работна група, която в рамките на българския екип по проекта ще обсъжда резултатите от проектните дейности и ще прави предложения за практически приложими резултати от изпълнението на ТЕН- Екопорт. От всички присъстващи бе  изразено разбирането, че опазването на околната среда не може да бъде отговорност на една институция или организация и са необходимо съвместни целенасочени действия на различни институции, икономически субекти, общински администрации с цел постигане на реална ефективност на набелязаните мерки и дейности.

 

Проблематиката предстои да бъде обсъдена с представители на институции, пристанищни оператори и висши учебни заведения във Варна.