Жорж Дерелиев: Дъжавата трябва да осигури равни условия на операторите в пристанищата

Капитан Жорж Дерелиев започва кариерата си в „Океански риболов“ като помощник -капитан. От 1992 г. до 1994 г. заема поста началник отдел „Безопасност в корабоплаването” в „Океански риболов”. През 1994 г. к.д.п. Жорж Дерелиев открива собствена корабна агенция. От 1997 до 2001 година е изпълнителен директор на единствения тогава държавен порт в Бургас. По това време е пуснат в експлоатация и терминалът за насипни товари, изграден със заем от Японската банка за международно сътрудничество.

След 2001 година работи в корабни агенции. От юни 2011 година е изпълнителен директор на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

 

Г-н Дерелиев, какво според Вас трябва да се направи, за да се превърне Бургас в модерно и конкурентноспособно пристанище? Каква е ролята на държавата и общината в този процес?

 

На първо място следва да бъде извършена цялостна рехабилитация на съществуващата пристанищна инфраструктура, както и обновяване на претоварната техника. Конкурентноспособността на дадено приста-нище зависи най-вече от бързината при обработката на товарите, както и съотношението между качеството на предлаганата услуга и прилаганите ценови условия. Като основен фактор за повишаване на конкурентноспособността отчитаме и човешкия ресурс на пристанището, поради което сме предприели амбициозна програма с цел повишаване на квалификацията на заетите работници и служители.

В условията на пазарна икономика ролята на държавата и общината е ограничена до своеобразен регулатор на нормативната рамка свързана с осигуряването на свободна и лоялна конкуренция между различните пристанищни оператори. Считаме, че следва да бъдат положени усилия за създаване на равни условия за работа на операторите на пристанища от национално и тези на пристанище от регионално значение.

 

Какви инвестиции бяха направени през миналата година и в какво?

 

През изминалата година бяха инвестирани значителни суми в изграждането на вертикалната планировка зад тила на 17 – то и 18 – то корабни места. „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД изгради модерна система за видео-наблюдение на територията на терминала и ограда по границите на концесионната площ. Отделно от това вложихме и значителни инвестиции по цялостаната рехабилитация на пристанищната инфраструктура, вкл. ж.п. линии, пътища, осветление и др. Също така с цел постигането на максимална бързина при обработката на товарите „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД закупи допълнителна претоварна техника, а именно мобилни кранове и кош-товаръчни машини.

 

Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” е изграден като терминал за насипни товари? Какви са плановете за неговото развитие в бъдеще?

 

Предвиждаме да запазим основното предназначение на терминала, а именно за обработка на насипни товари, като с оглед на предвидената оптимизация и поетите ангажименти към концедента и различни товародатели ще бъдат изградени допълнителни мощности с цел достигане на максимална бързина при обработката на товарите. Към настоящия момент е в процес на реализация мащабен проект по изграждането на модерни силози за обработка и складиране на  зърнени храни със специализирани съоръжения за товарене на кораби. Проектът ще бъде реализиран зад тила на 19 – то корабно място, като заедно с изграждането на силозите ще бъде модернизирана и съществуващата Магазия 22.

Също така с оглед диверсификацията на товарите и конкретните изисквания на товародателите през изминалата година стартира проект „Вертикална планировка зад тила на 17 – то – 18 – то корабно място”. Проектът ще бъде приключен през месец юни тази година.

Отделно от това предвиждаме изграждането на закрити складови площи за съхранение и обработка на насипни товари в тила на 31 корабно място.

Считаме, че предприетите инвестиционни намерения ще оптимизират до достатъчна степен полезния капацитет на терминала.

 

Какво предвижда инвестиционната Ви програма за тази година?

 

Всъщност съгласно условията на Концесионния договор първата договорна инвестиционна година обхваща периода до края на 2013 г. Основния ни приоритет през настоящата календарна година е изграждането и пускането в експлоатация на закрит склад за съхранение и обработка на насипни товари зад тила на 31 – во корабно място.

 

В началото на май тази година влезе в сила и концесионният договор за пристанищен терминал «Бургас – Запад». Какви са намеренията за него?

 

Основният приоритет, който ръководството на дружество „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД заложи при стартирането на концесията на терминал „Бургас Запад” е именно постигането на икономическа ефективност и устойчиво развитие на пристанищния терминал. Устойчивото развитие на терминала е от първостепенно значение за успешната му експлоатация, за осигуряването на качествени пристанищни услуги, за повишаване на конкурентноспособността на терминала и съответно на неговата икономическа ефективност. Постигането на тази цел свързваме с насочването на необходимите инвестиции за рехабилитация и модернизация на пристанищния терминал. Основна цел на „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД е съкращаване на времето за извършването на конкретни пристанищни услуги, което от своя страна ще допринесе до значително повишаване на конкурентноспособността на пристанището спрямо другите пристанища в черноморския регион. За целта, счи-таме че от първостепенно значение е именно поетапното обновяване на претоварната техника, рехабилитацията и модернизацията на съществуващата инфраструктура и развитието на човешкия ресурс. „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД е предвидило да изпълни за срока на концесията амбициозна инвестиционна програма, като само за първите 7 години ще бъдат инвестирани в пристанищната инфраструктура повече от 18 милиона лева по различни направления. Осъзнавайки, че  развитието на пристанищния терминал и налагането му като предпочитан партньор за товародатели и корабособственици зависи до голяма степен от квалификацията на заетите работници и служители, ние от „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД започнахме въвеждането на поетапна програма за обучение и повишение на квалификацията на персонала с цел повишаване на качеството на услугите. Приоритетно внимание отделяме и на диалога с товародателите и корабособствениците, като се стремим да задоволим изцяло изискванията им по отношение на обработката и съхранението на товарите. Едно от основните изисквания на товародателите е именно постигането на високо ниво на сигурност и ограничаването на липсите при съхранението на товари. В тази връзка, още с всъпването си като пристанищен оператор на терминал „Бургас Запад”, „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД започна изграждането на огради на концесионната територия и модерна система за видео-наблюдение в съответствие с международните и национални стандарти за постигане на сигурност в пристанищните терминали. Обособени бяха входно-изходни пунктове и строг контролно – пропускателен режим. За осигуряване на висока степен на сигурност на пристанищния терминал бяха назначени допълнителни охранители в специализираното звено за охрана.

Разбира се, приоритетно внимание сме отделили и на увеличаването на товарооборота на пристанищния терминал, чрез залагането на амбициозна производствена програма. Традиционно Пристанищен терминал „Бургас Запад” е специализиран в обработката на насипни, генерални товари и контейнери. Считаме, че за привличането на нови клиенти и съответно товари от първостепенно значение е подобряването на предоставяните пристанищни услуги при изгодно за товародателите съотношение между качество и цена. 

С реализирането на инвестиционното намерение на концесионера и извършването на всички предвидени дейности по ремонт, рахабилитация и модернизация на Пристанищния терминал, и закупуването на ново, съвременно оборудване, ще се постигне намаляване на времето за обработка на товари и ще бъдат сведени до минимум щетите от разпиляването при обработка на товарите. Като цяло, резултатът от изпълнението на заложената Инвестиционна програма ще бъде значителното подобряване на качеството на предлаганите пристанищни услуги, което от своя страна ще доведе до привличането на нови товари. За първите седем години от срока на концесията сме предвидили мащабни дейности по рехабилитация и модернизация на терминала, част от които включват рехабилитация на настилки с площ от над 40 000 кв. метра, изграждане на нов покрит склад на 23-то корабно място с обща площ от 10 декара, цялостна рехабилитация на ж.п. линии от индустриалния ж.п. коловоз, кабелното развитие на терминала, асфалтови настилки и ВиК мрежи. Предвидени са и специализирани ремонти по кейовите стени, отбивните съоръжения, боларди и други. Освен рехабилитацията на съществуващата инфраструктура са заложени и сериозни финансови ресурси с цел обновяването, възстановяването и модернизацията на претоварната техника. Съществуващата претоварна техника е морално остаряла и поради лошата и поддръжка през годините на експлоатация се налага извършването на основни ремонти.