Общината кани бургазлии на среща по проект за опазване на Черноморската екосистема


Община Бургас, съвместно с партньори от Румъния, Грузия, Украйна и Турция, изпълнява проект „Интегрирано управление на горещи точки (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема“, който се финансира по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.


Инициативата има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество между Черноморските крайбрежни държави, за да подпомогне хармонизирането на действащите стратегически и законови документи, очертаващи цели, приоритети и мерки при извършване на мониторинг на речните басейни и съхраняване на уязвимите хабитати по Черноморското крайбрежие.


Дейностите, които ще се изпълняват от партньорите, са свързани с актуализиране и верифициране на наличните в целевите държави бази данни на горещите точки, изработване на пазарно-ориентиран инструментариум за контрол върху замърсяването на водите, обмен на експертен опит, който да допринесе за планиране и развитие на бъдещи инвестиции в областта на опазване на прилежащите речни басейни и водите на Черно море. Проектът акцентира върху нарастващата заплаха от замърсяване от съществуващите наземни източници и влошаване на екологичното състояние на Черно море. 


Ангажиментите и задълженията по проекта на Община Бургас са свързани както с изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение, така и с насърчаване на ползотворно сътрудничество между местните заинтересовани страни, които участват в цялостния процес на опазване на водите на Черноморския басейн – програмиране и приоритизиране на мерки, планиране и изпълнение на дейности.


В тази връзка Община Бургас отправя покана за участие в първата среща на заинтересованите страни по проекта, която ще се проведе на 28 юни 2013 г. от 09:30 часа в Морско казино. Основна цел на срещата е да запознае обществеността с целите и очакваните резултати по проекта, основните участници и техните отговорности в процеса на опазването на повърхностните води в България, в частност водите на Черно море и прилежащите водни басейни. 


 


ПРОГРАМА


Дата: 28.06.2013 година


Място: Културен център “Морско казино“, зала „Георги Баев“, гр. Бургас


 


9:30 – 10:00     Регистрация


 


 


10:00 – 10:15 Откриване и приветствие


Атанаска Николова – заместник-кмет на Община Бургас


 


10:15 – 10:30 Представяне на проект „Интегрирано управление на наземни източници на замърсяване (горещи точки) и опазване на Черноморската екосистема“


Величка Великова – главен експерт в дирекция „Европейки политики и програми”, Община Бургас


 


10:30 – 11:00 Исторически преглед на Hot Spots за региона на Черно море


Виолета Великова – НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, SuRDEP


 


11:30 – 12:00 „Басейново управление на водите в Черноморския регион – цели и дейности“


Калина Каменова – експерт в Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския регион


 


12:00-12:30 Морската стратегия – нов мониторинг и управление на опазването на Черно море


Виолета Великова – НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, SuRDEP


 


14:00 – 14:30 Изследвания и база данни на Института по рибни ресурси – Варна


Д-р Веселина Михнева, Институт по рибни ресурси – Варна


 


14:30 – 15:00 Постигнати резултати и представяне на Оперативна програма „Околна среда“ за следващия програмен период


Силвия Горанова – Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, МОСВ


 


15:00 – 15:20 Представяне на проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони“ /4GreenInn/, финансиран по СОП „Черноморски басейн 2007-2013“


Доротея Янакиева – Експерт в дирекция „Европейски политики и програми“


 


15:30 Дискусия


 


16:30 Закриване на форума