Опазване на Черноморската екосистема дискутират в Бургас

„Община Бургас, като най-зелено ориентирана община в страната, продължава да полага целенасочени усилия за опазване на околната среда и участието й  в проекта за Интегрирано управление на горещи точки (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема, е доказателство за това. Ангажиментите на България, като страна от Черноморската конвенция, са с висок приоритет в политиките за опазването на екологията. На практика водосборният басейн на Черно море обхваща 1,9 млн. км. и 24 държави с близо 180 млн. жители. Ето защо интегрираното управление на крайбрежните и морските зони и прилагането на действащите стратегически и законови документи е от изключително голямо значение. Близо 1 млрд. лв. бяха вложени като инвестиции за екологична инфраструктура в района на българското Черноморие до момента, иска се много воля и усилия от всички, за да продължи този продължителен процес. През 2010 г. бе транспонирана в българското законодателство  рамкова директива „Морска стратегия”, която цели подобряване статуса на Черно море. Бяха синхронизирани изискванията на Европейското законодателство с целите на Черноморската комисия. Тази база, която се създаде и трябва да се надгражда, е възможна и благодарение на усилията на доброто взаимодействие между всички ангажирани институции и местните власти. Европейското законодателство по отношение на опазването на околната среда е много добре развито и ние трябва да се придържаме към него, както и да се възползваме пълноценно от финансовия ресурс по ОП „Околна среда”, „Рибарство и аквакултури” и други механизми.”

 Това заяви народният представител Ивелина Василева, която участва в първата информационна среща за проект „Интегрирано управление на горещи точки (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема“, който се финансира по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013. Проектът се изпълнява от община Бургас, съвместно с партньори от Румъния, Грузия, Украйна и Турция. На първото му публично представяне присъстваха зам.-кметът по европейски политики и околна среда Атанаска Николова, Величка Великова – главен експерт в дирекция „Европейски политики програми” в община Бургас, Виолета Величкова – НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, както и  представители на НПО, РИОСВ-Бургас, експерти от Басейнова дирекция, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Морска администрация.