Представят публично интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас

В рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“ на 28 юни, петък, от 13 часа ще се проведе финално публично представяне на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, преди представянето му за обсъждане и одобрение от Общинския съвет на гр. Бургас.

Ще бъде представен индикативният списък на програмата за реализация, включващ проектите по зони за въздействие, бюджет, представляващ индикативна стойност на необходимия финансов ресурс, възможните източници и форми за финансиране, план-график за реализация на проектите в зоните за въздействие, както и индикаторите за наблюдение и оценка на реализацията на интегрирания план.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе в хотел „България”, зала „Компас” и е отворено за всички заинтересовани лица.