СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение №24-20/28.05 и 30.05.2013г, на основание чл.124 от ЗУТ, Общински съвет Бургас:

Дава съгласие за  провеждане на процедура по изменение на ОУП на гр.Бургас в обхвата на  територията  к-с „Изгрев“, с цел разширяване на границите на централната зона на комплекса   в съответствие с предложение по предварителен проект за „Актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с“Изгрев“, гр.Бургас“ – в процедура.

Дава съгласие за  провеждане на процедура по изменение на ОУП на гр.Бургас  в обхвата на част от устройствена зона 3/Смф, представляваща УПИ І-73 в Стопански двор кв.Ветрен с обособяване на нова предимно-производствена устройствена зона „1/Пп“ с допустимо високо застрояване, при показатели Плътност до 80%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 20%.

Допустимата височина на застрояване в   УПИ да се докаже с ПУП, при спазване на нормативните изисквания за отстояния между сгради и до регулационни граници.

Новата предимно производствена устройствена зона „1/Пп“ да е предвидена за  застрояване основно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за работниците, магазини и заведение за обществено хранене.Не се допускат производства с вредни отделяния.