СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №1569/14.06.13г. на Зам.Кмета на Община Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр.Бургас.