Планът за управление на Парк „Странджа” се бави 10 години

Планът за управление на Природен парк „Странджа” се бави повече от 10 години. Неговото приемане ще регламентира действията по опазването на природата и устойчивото ползване на нейните ресурси. Планът предлага пакет от мерки и определя режима на ползване на земеделските земи и горите, включително допустимото строителство в защитената територия. Той е съобразен също и с режимите в зоните от мрежата Натура 2000. Това съобщи инж. Иван Камбуров – експерт в Природен парк „Странджа”, по време на информационна среща в Малко Търново. Тя се организира в рамките на международен проект Be Natur, чиято цел е по- добро управление и прилагане на мерките за защита на зоните от мрежата на Натура 2000. В нея взеха участие животновъди, земеделци, пчелари, еколози и експерти и директорът на ПП „Странджа” инж. Стефан Златаров.
„Една от целите при обявяването на Натура- мрежата целта беше до 2010 г. ЕС да спре загубата на биологично разнообразие – на местообитания и видове, но това не се случи. Оказва се, че на този етап Натура 2000 не e достатъчно ефективна. За България например- 7 от 8-те следени природни показателя са в негативни тенденции. Единственият показател, по който има напредък е, че включваме нови зони и площи в Натура- мрежата. Затова проектът има за цел, с партньорите от 7 държави, да намери решения и да направи конкретни стъпки за по- добро управление на земите в Натура 2000, опазване на природата и възможност за развитие на устойчив туризъм и био земеделие в защитените зони”, заяви инж. Иван Камбуров-ръководител на проекта Be Natur .
Под формата на дискусия, озаглавена „Световно кафене” , участниците в работната среща имаха възможност да поставят проблемите във връзка с мрежата Натура 2000 и обобщени те да достигнат до институциите, които могат да участват в тяхното разрешаване.
Бяха поставени следните основни акценти: търсене на механизми за подкрепа и стимулиране на земеделието, животновъдство и пчеларство; приемане на добър, обществено приемлив план за управление на Натура- зоните, прилагането на цялостен, комплексен поглед за стопанските ползи от опазената природа – т.нар. екологични услуги. Беше акцентирано върху наличните компенсации за местите животновъди при случаи на ограничаване на паша или коситба в защитени зони, както и да се информират дребните стопани при какви условия могат да получат европари за развитие на земеделие и малки стопанства. Беше поставен и въпросът за организирането на обучителни курсове по био земеделие към местната гимназия, бяха разгледани законовите трудности пред развитието на местната марка Странджа с включването на странджанския манов мед и др. традиционни храни и продукти. Беше направено и предложение държавата да намери механизми за насърчаване на стопаните, които искат в земите от Натура 2000 да произвеждат екологични плодове и зеленчуци или да отглеждат билки, както и да се установят и укрепят връзките с хранителните кооперативи за изкупуване на био продукти и организирането на специализирани фермерски пазари за тяхната продажба. Беше представена дейността за подкрепа и пряко изкупуване на земеделски продукция на задругата за Спокойно хранене- Странджа към международната еко – гастрономическа организациця Slow food. Беше обсъждано и искането за промяна на нормативната уредба за узаконяване на преките продажби от стопанствата на производителите. Бяха разгледани дейностите на Коалиция ”Чиста храна, честен поминък”, която настоява за промени в Наредба за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Беше обсъдена и Петицията на Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“ за промяна на националното законодателство в областта на директните продажби на храни.

Международният проект BE-NATUR – „По-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000”, се финансира по Оперативна Програма „Югоизточна Европа”.
В проекта участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, Гърция, Сърбия и България. Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Одобреното финансиране за дейностите в България, управлявани от ДПП Странджа, възлиза на 174,000 €.