Приеха интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас

Общинският съвет на Бургас прие проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общината с времеви хоризонт до 2020г. Предстои неговото представяне за одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.

Приетият експертен документ, съдържа набор от проекти в одобрените зони за въздействие, които ще бъдат реализирани чрез финансиране от отделните оперативни програми или други финансови механизми през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

С реализацията на интегрирания план ще се подобри икономическото, социалното и екологичното състояние на определени градски територии и град Бургас като цяло.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас е представен на интернет страницата на проекта на http://ipgvr.bggis.com/burgas.