Областният управител Павел Маринов ще разработва национална морска стратегия

Областният управител Павел Маринов и областната администрация в Бургас тази година няма да излизат в почивка. В ход е интензивна проучвателна и изследователска дейност за обогатяване и доработване на областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 година.

Губернаторът е актуализирал състава на съществуващите областни съвети като е адаптирал техните наименования, организационни възможности и статут. Те са съобразени със структуроопределящите секторни политики и стратегии на национално и европейско ниво в съответствие с потенциала и нуждите на област Бургас. В намеренията на Павел Маринов областните съвети и особено съвета за регионално развитие са сред най важните публични инструмент за постигане на положителни промени в равнището и динамиката на икономическото развитие в областта.

Актуализирани са конкретни документи на общинските планове за развитие на 13-те общини в областта. Основна цел на областната стратегия за развитие на областта е да се набележат средносрочни цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на област Бургас. Те ще бъдат в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2014-2020 г.

Определен е и точен график за заседанията на съответните областни съвети, с привличане в тях на авторитетни имена на учени, изследователи и уважавани експерти. На базата на направените анализи за икономическото и социално развитие на областта за по-продължителен бъдещ период са начертани конкретни стопански приоритети. Така например възраждането на овцевъдството в Странджа ще бъде една от непосредствените цели от бъдещото развитие на селското стопанство в региона. Приоритетно ще се развива също преработващата и хранителна промишлености, туризма и транспортния сектор в областта.

По инициатива на Павел Маринов се предвижда съвместно с областните управители на Варна, Добрич и Русе да се разработи национална морска стратегия. В нея с институционалната подкрепа на областните администрации ще се положат основите на общи координирани усилия за развитие на морския бизнес, кораборемонтни предприятия, корабостроенето, рибарството и повишаване на трудовата заетост.

Всички тези стратегически разработки предвиждат конкретни действия за прилагане на принципа на партньорство между държавата, работодателските организации, представители на малкия и средния бизнес. В тях ще се включат граждански и публични организации при широко участие на обществеността в работата на областните съвети, чийто заседания ще бъдат открити за хората. Предвижда се до края на септември областният съвет за регионално развитие да приеме допълнената и актуализирана областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 година.