Съобщение от община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №2384/13.09.13г. на Зам.Кмета на Община Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено задание за проектиране и е разрешено изработване на ПУП-ПУР за обслужваща улица до ПИ с идентификатор 07079.827.30 по КК на гр.Бургас /бивш имот пл.№178440 по КВС/, землище – кв.“Долно Езерово“.