Европроект възстановява дъбовите гори по Черноморието

Информационен семинар по проект Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието започна днес в Несебър. Участниците дискутираха напредъка по проекта, по който вече са залесени почти 400 хил.фиданки.

Проектът, на стойност 681 831 евро, приключва през януари 2014 г. Изпълнява се от ловните стопанства в Балчик и Несебър и станцията по дъбови гори Бургас от началото на 2011 г. Средствата са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+“. Основният бенефициент на проекта е Държавното ловно стопанство Балчик. Това е първият у нас проект за подпомагане възстановяването на горски насаждения, финансиран по този финансов инструмент и изпълняван от държавна структура.

Целта е възстановяване и дългосрочно опазване на хабитати на местни видове дъб по Черноморското крайбрежие. Държавното ловно стопанство Балчик се грижи за пет приоритетни типа месторастения (хабитати) на български видове дъб в прилежащите зони на Черно море. Дейностите се изпълняват в две целеви области , които попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Това са зоните „Долината на р. Батова“ и „Емине-Иракли“ по Регламента на ЕС за хабитатите и „Батова“ – по Регламента на ЕС за птиците. И в двете области, представляващи автентичните черноморски дъбови гори, има големи територии във влошено състояние.

С дейностите по проекта ще се възстановят приоритетни дъбови местообитания на площ 1150 дка, ще се разработи план за действие за възстановяване и управление на тези месторастения; ще се намали неблагоприятното въздействие от движението на хора и паша на животни върху част от тези територии; ще се подобри пожарната безопасност в черноморските дъбови гори и възможностите за по-добро усвояване на въглероден диоксид (СО2).

Предвидено е директно от целевите местообитания да се събере репродуктивен материал – приоритетно жълъди от местни дъбове, както и семена от съпътстващи дървесни видове, на който ще се изследва генетичната структура. Проектът е пример за свързване на научните постижения и практиката. В съответствие с резултатите от генетичните изследвания в Опитната станция по дъбови гори в Бургас репродуктивният материал с най-високи нива на генетичната устойчивост и с най-високо качество ще бъде използван за възстановяване на естествените месторастения.

В разсадник ще се отгледат и 400 000 фиданки. Основната част от зелесяването обаче ще се извърши с жълъди. Залесяване ще допринесе за подобряване на структурата и за увеличаване на биологичното разнообразие на увредените коренни дъбови популации – от пожари и други природни бедствия, от незаконни сечи.

Очакваният резултат е възстановяването на аборигенните (местните, исторически съществували по тези места) видове дъб, което ще даде защита и подслон за местните диви животни. Ще се възстанови коренната местна растителност върху терени, заети в момента от разстроени черборови култури на площ от 120 дка в района на Емине-Иракли. В района на р. Батова ще се изгради 12 км ограда, която свободно ще пропуска дивеча и едновременно ще препятства пашата на домашни животни. По този начин ще се намали неблагоприятното въздействие върху най-увредените територии.