Избират изпълнител за интелигентните транспортни системи в Бургас

10 са кандидатите, подали оферти в обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение – гр. Бургас. Това са: Consortium CnC&LOT (LOT+RTS+CnC), Ukrain Printek, Bulgaria+Link Technologies, Greece Сonsortium Advance Smart Electron (Asis+Advance Engineering+Digital + Andi като подизпълнител), Turkish solution Elektronic traffic, Валенсия HP+Kontrax+Apex+GTT Swarco+CnSys+IS Ticketing solutions (Italian solution) + Interactive Services като подизпълнител Consortium Magenta (TSystems+Stemo) ITS Burgas (Microelectronica+CrossZlin+Lirex+Acsior+Musat) – Czech solution UTI със System Communications Ltd като подизпълнител – Romanian solution Burgas ITS (Indra +Telelink с подизпълнители: Transport systems ltd, Kingtronik, Bulgaria, уточнява stroitelstvo.info.

Това е поредната поръчка по проект “ Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ на общата стойност 67 071 840 евро. Търгът е за четири системи от градския транспорт: билетна, информационна, видеонаблюдение и за управление на обществения транспорт.

В рамките на поръчката се предвиждат дейности по въвеждането на интелигентни системи за обслужване, контрол и управление на обществения транспорт в Бургас. Поръчката не е разделена на обособени позиции. Прогнозната и стойност е 18 840 800 лв., а крайният срок за реализация – 14 месеца.

Бъдещият изпълнител трябва да изготви финален дизайн на система за електронно таксуване, система за автоматично позициониране на превозните средства и система за информация на пътниците в реално време, система за видеонаблюдение в превозните средства, система за видеонаблюдение по кръстовища и автобусни спирки, оборудване за осигуряване на приоритет на превозните средства на обществения транспорт.

Поръчката включва изграждане, тестване, въвеждане и поддръжка на система за електронно таксуване, система за автоматично позициониране на превозните средства и система за информация на пътниците в реално време, система за видеонаблюдение в превозните средства, система за видеонаблюдение по кръстовища и автобусни спирки и на система за осигуряване на приоритет на превозните средства.

В задълженията на изпълнителя е и свързване и интегриране на комуникационното оборудване и осигуряване на пълна съвместимост на системите, внедряване и поддържа на система за съхранение и управление на документацията, свързана с изпълнението на договора, както и осигуряване на необходимата публичност и информация за изпълняваните дейности по договора.