Проект на община Несебър трети в класацията сред 186 предложения

Проектът на община Несебър по приоритетна ос „Добро управление“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ е одобрен и класиран на трето място от получени 186 броя проектни предложения.

Общата цел на проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“ се състои в подобряване на процеса на формиране, прилагане и мониторинг на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересованистрани. Основните дейности на проека са: разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.; дейности за обществено консултиране; разработване и въвеждане на правила за мониторинг; контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация; провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация.

В рамките на дейностите ще бъде разработен нов общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Той ще представлява средносрочен стратегически документ, който ще отчита новите реалности и актуалните интереси на местните общности в община Несебър.

Дейността на община Несебър предизвиква обществен интерес не само поради своите географски дадености и социално-икономически специфики. Доброто управление изисква компетентност, почтеност и прозрачност, които следва да намерят отражение в процеса на формиране, изпълнение и наблюдение на общинските политики. Това налага те да се планират в партньорство с гражданския сектор, да се разпределят отговорностите и да се осигури прозрачност при работата на администрацията. Проектът ще подпомогне на община Несебър, за да бъдат задоволени идентифицираните потребности в процеса на стратегическо планиране и изпълнението на стратегически документи.