Служители от община Несебър повишават квалификацията си

В община Несебър започва специализирано обучение на служителите с ръководни, експертни и технически функции за повишаване на тяхната професионална компетентност. Освен административните служители, в обучителните семинари ще се включат кметът на общината, кметовете и кметските наместници на съставните селища. Квалификационните курсове са част от проекта „Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения“, финансиран от ОП „Административен капацитет“ и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, на обща стойност 84 678 лв.

Целите и дейностите по проекта представиха секретарят на община Несебър Стойко Стоянов, ръководителят на екипа Росица Маркова и доц. д-р Румен Бостанджиев – един от преподавателите, които ще извършват обучението. Проектът цели чрез развитие потенциала на общинските служители да изгради модерна и компетентно управлявана администрация с качествено обслужване на гражданите и бизнеса, което е основна предпоставка за икономически растеж.

Общинските служите ще бъдат разпределени в няколко целеви групи в зависимост от спецификата на дейността им. Темите за обучение са заимствани от каталога на Института по публична администрация. На семинарите ще се разглеждат и възможностите за личностно и кариерно израстване. В месеците до май 2014 г. служителите от общинската администрация ще усъвършенстват уменията си за работа в екип, ще научат как биха могли да преодоляват конфликтите, какви са възможностите за успешно общуване в неформална и делова среда, ще се запознаят с дейностите за информация и публичност.