С евро средства община Приморско обучава служителите си

Среща – кръгла маса за обществено обсъждане на извършения функционален анализ със заинтересованите страни, с участието на общински служители се проведе в община Приморско. Събитието е част от дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско”, финансиран по програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Същността и предназначението на функционалния анализ е да се изследва функциите, организацията и ресурсите за осъществяване на управленски функции, както и подход за оценка на състоянието и потенциала за развитие. Функционалният анализ ще послужи и за намаляване на разходите, подобряване на организацията за постигане на по-добри резултати, премахване на излишните и въвеждане на нови функции.

За постигане на тези резултати са проведени обучения, както и проучвания на документи на община Приморско и нейните служители. Проведени са анкети сред над 40 служители, като с 19 от тях са интервюирани. Провеждането на обученията е организирано така, че да не пречи на работния процес на служителите.

Община Приморско има сключен договор на стойност 89 949,33 лева по проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско”. Неговата цел е осигуряване на по-добро функциониране на администрацията на община Приморско. В рамките на проекта е извършен функционален анализ с препоръки и план за подобряване на организацията, идентифицирани са силните и слабите страни на местната администрация, а очакванията са да бъде подобрена нейната ефективност и икономичност.

Заключителна пресконференция, на която ще бъдат обявени резултатите от проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Приморско” ще се проведе в община Приморско на 18.10.2013 г. /петък/.