Община Бургас разчита на евросредства за пристанище в Ченгене скеле

Община Бургас е в готовност да започне изграждането на рибарското пристанище на Ченгене скеле. Тя е стартирала процедура по изготвяне на ПУП-ПРЗ за рибарско пристанище във връзка с реализиране на инвестиционната инициатива за развитие на риболовната дейност на територията на общината. Очаква се на предстоящата сесия общинските съветници да дадат съгласието си за изработване на подробен устройствен план за регулация на имот в местността „Рибарско селище” и обособяване на самостоятелен УПИ за пристанищни дейности.

В обхвата на рибарското селище в зоната на съществуващите канали са предвидени места за домуване на 240 малки плавателни рибарски съдове.

Местоположението на територията – предмет на плана, наличието на съществуващо пристанищно съоръжение и на обслужващ път, както и предвижданията за изграждане на обслужващи улици и инфраструктура в селищното образувание в непосредствена близост, осигуряват добра комуникативност на тази територия и позволяват в нея да се изгради модерно рибно пристанище, отговарящо на изискванията на Европейския съюз. Конфигурацията на брега, морските течения и съществуващото положение на територията също способстват за икономически изгодното реализиране на този проект. Изграждането на модерно рибарско пристанище ще осигури възможност за ефективно, регламентирано,сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми и по този начин ще се постигнат и целите на оперативната програма, се сочи в предложението до общинския съвет.

За осигуряване на средства за строежа общината ще кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР).