Днес представят работния проект за укрепване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“

На отворено заседание на експертния съвет по устройство на територията днес ще бъдепредставен работният проект за укрепване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

В срещата ще вземат участие експерти и представители на контролните органи.

Проектът ще бъде представен от проф. д-р инж. Йордан Милев.  Той ще очертае основните етапи във възстановителните и укрепителни дейности, които ще бъдат реализирани. Те  са съобразени с компетентните предписания на експертите-участници в национален експертен съвет на МРР, приел идейния инвестиционен проект.

След като приключат възстановителните и укрепителни действия по конструктивните елементи и бъдат изграждени нови, за да се постигне стабилитет на сградата, предстои  да се предприемат действията по изпълнение на консервационно – реставрационните  работи.

 „Храмът не е изчисляван на земетръс, няма солидни основи, граден е на етапи и без конструктивен проект, което допълнително усложнява задачата на проектанта“, обясниха експерти от община Бургас. С новите предвидени дейности сградата следва да бъде приведена в  съответствие с действащите нормативни изисквания при пълно съобразяване с нейния статут.

Имотът, върху който е построен храм „Св.Св Кирил е Методий“, е църковен.

Въпреки че община Бургас по закон няма никакви правомощия да предприема действия като собственик по отношение на него, оказва пълно съдействие  на църковното настоятелство при оформянето на заданието за проектиране, съгласуване на проектите и документите с Министерство на културата, организира срещи с експерти и професионални организации и др.