Избират с конкурс проектант на арт галерия в Бургас

Община Бургас обяви конкурс за изработване на идеен проект за „Обществен център – арт галерия“, разположен в урегулиран поземлен имот в кв. 50 по плана на Централна градска част.

Целта на конкурса е общината да придобие най-доброто планово, обемно-пространствено и оптимално решение по отношение съобразяване със съществуващото положение – изграден сутерен в парцела.
Проектантите трябва да представят конструктивно становище за състоянието на изградения сутерен, доказващо възможността за преустройство и включването му в новата сграда или необходимостта от премахването му, подкрепено чрез технико-икономическа обосновка за избор на подходящ вариант, както и прединвестиционни проучвания и частичен идеен проект за „Обществен център – арт галерия“.

Критерии за оценка на проектите ще бъде функционално, естетично и икономично най-изгодно предложение, като класирането се извършва на база на техническо предложение (концепция), представено от кандидатите. Ще се оценяват високата функционална, естетическа и икономична стойност на предложеното решение съгласно следните подпоказатели: функционално планово решение на отделните етажи на сградата, обемно-пространствено решение на сградата и представяне на проектното предложението с необходимите визуализации, архитектурен образ и вписване на сградата в околната среда на групови недвижими културни ценности и оптималност на решението по отношение на качество и цена .

Конкурсната програма може да бъде получена до13 януари 2014 г. В 17. 00 ч на същия ден изтича и срокът за представяне на проектите. Конкурсните предложения ще се оценяват от жури, а община Бургас е определила награди за участниците в конкурса.

Авторите на проекта, който бъде класиран на първо място, ще получат парична награда от 1000 лв. (хиляда лева) и ще сключат договор с община Бургас за изготвяне на работен проект по реда на чл. 90 и сл. от ЗОП. Авторите на проекта класиран на второ и трето място ще получат съответно парична награда в размер на 800 лв. и 700 лв. Възложителят предвижда присъждане на поощрителна награда в размер на 500 лв. за авторите на проекта класирани на четвърто място.