С евросредства община Приморско повишава жизнения стандарт на деца и уязвими групи

С еврофинансиране на обща стойност 1 780 752,58 лв. община Приморско започва обновяване на сгради, предназначени за културни и социални дейности. Кметът д-р Димитър Германов подписа договор за безвъзмездно финансиране на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура”. Проектът ще бъде реализиран по програма за развитие на селските райони, а срокът на изпълнение е до 15.07.2015 г.

Предвижда се да бъдат извършени ремонт и обновяване на читалище „Виделина – 1927” в село Веселие. Домът за възрастни хора с физически увреждания в село Ясна поляна също ще бъде ремонтиран. С отпуснатите средства ще бъде закупен и специализиран автомобил за нуждите на хората с физически увреждания.

Новоподписаният договор съчетава инвестиции в културната и социална инфраструктура в община Приморско. Общата цел на проекта е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна културна и социална инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на общината. С изпълнението на този проект ще се осигури максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за инвалидите и общностите в риск.