Експерти ще обсъждат опазването на прилепите в Природен парк „Странджа”

Дирекцията на Природен парк (ДПП) Странджа към Изпълнителната агенция по горите  организира кръгла маса на тема „Мерки за опазване на прилепи в Природен парк „Странджа”. Форумът е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Р България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Кръглата маса ще се проведе на 28 феввруари, петък, от 10.30 часа в зала „Христо Фотев” на Културен център „Морско казино” – Бургас.

Във форума ще участват представители на: Българска федерация по спелеология,  Регионална дирекция по горите – Бургас , Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, Държавно горско стопанство – Малко Търново,  Държавно горско стопанство – гр. Царево, Държавно горско стопанство – с. Звездец, Държавно горско стопанство –  с. Кости, Държавно ловно стопанство – с. Граматиково,  Държавно ловно стопанство Ропотамо, общинските администрации на гр. Марко Търново и гр. Царево, Спелеоклуб „Бургас-НЕПИАСТ“, Център за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН, Група за изследване и защита на прилепите – София, Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”, Българска фондация биоразнообразие, Природонаучна експозиция – Бургас, Коалиция „Да остане природа в България” , WWF Дунавско – Карпатска програма България, Сдружение за дива природа „Балкани”, Асоциация на парковете в България, РИО – Бургас, Фондация Екообщност.

Основни докладчици на кръглата маса ще бъдат Стоян Йорданов – експерт биолог  и доц. д-р Венцислав Делов – катедра „Зоология и антропология”,  СУ „Св.  Климент Охридски”. Ще бъде представена презентация на тема: „Пещерите и прилепите в ПП „Странджа”. Последващата дискусия и направените изводи ще бъдат основа за реализацията на проекта, насочен към опазване популацията на прилепите в ПП „Странджа”.

Поради извънредното разнообразие на местообитанията, уникалните дъбови гори и пещери, Странджа е известна като гореща точка на прилепното разнообразие в България и Европа. Единадесетте вида прилепи, обитаващи Странджа са специален акцент в европейската защита на природата. С проект „Проучване на прилепите и информиране на обществеността“, осъществен в партньорство с университета в Лунебург, фондация Алфред Тойфел, федерация Европарк, Евронейчър, Немската Бундест банка през 2008 г. е поставено началото на системни изследвания, които имат за цел защита на прилепите в Природен парк „Странджа”. В рамките на проекта са проведени три експедиции, в които се включват и партньори от Бургаския технически университет, Българско дружество за защита на птиците и Корпуса на мира на САЩ в България. При една от експедициите са установени нови три вида прилепи за парк „Странджа”, с което броят на установените видове прилепи става 24.  Опазването и подобряване на популациите на прилепите в ПП „Странджа” продължава и чрез проекта „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.