Модернизират изцяло депото на “Бургасбус”

Започнаха строително-монтажните дейности по реализацията на сегмент „Реконструкция на депо, дизел и метан станция”, който е основен компонент в осъществяването на проекта „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”, финансиран със средства на ЕО по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-001/2010/001, предоставени от ОП „Регионално развиитие” 2007-2013, и собствени средства на Община Бургас.

С реализирането на инженеринговите дейности (проектиране и строителство), възложени на изпълнителя „ДЕПО-БУРГАС” ДЗЗД, Стара Загора, избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, ще се постигнат следните резултати:

– Реконструкция на автобусно депо – автосервизи и пункт за периодични прегледи;

– Реконструкция и вътрешно преустройство на блокове А, Б, В и Г на централен сервиз на автобаза;

– Реконструкция на съществуващ паркинг за автобуси, изграждане на паркинг за служители и посетители, площадкови пътни връзки и ограда в автобусното депо;

– Изграждане на ведомствена дизел и метанстанция в автобусното депо.
– Ремонт на аминистратиивната сграда.

Строителните дейности се извършват върху терена на съществуващото депо на обществения превозвач „Бургасбус” ЕООД. С реализацията им ще се постигне единност и устойчиивост на резултатите по проект „Интегриран градски транспорт”. Целта е да се осигурят оптимални условия за обслужване на доставените чисто нови 67 автобуса, които от 12 месеца пътуват по линиите на градския транспорт в Бургас.

Очакваните конкретни ползи са следните:

– Ще бъде подновена и модернизирана сервизната база, обслужваща автобусния парк;

– Ще бъде доставена нова станция за ежедневно измиване и почистване на автобусите;

– Ще бъде изградена модерна станция за зареждане на гориво с 3 дизелови колонки, една от които бързопълнеща, колонка за Ad-blue и 3 СNG – колонки;

– Ще се обнови изцяло паркингът на депото, като се изградят нови отводнителна система и осветителна инсталация за цялото паркингово пространство;

– Ще се въведе изцяло нова вътрешна организация на движението в депото;

– Ще се облагороди и рехабилитира пространството за обслужване на посетители, ще се организират кътове за почивка на персонала. Сградите ще бъдат санирани, за да отговарят на всички изисквания за енергийна ефективност.